תקנון

תקנון ותנאי ביטול עסקה

ברוכים הבאים לאתר "סוכה כהלכה". השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

 1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סוכה כהלכה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה , למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סוכה כהלכהעל פי תקנון זה.
 2. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי סוכה כהלכה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות ניתן לבדוק באתר,או ליצור קשר עם שרות הלקוחות.

יובהר כי על אף האמור לעיל לסוכה כהלכה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 1. אספקת מוצרים שנרכשו בסוכה כהלכה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 2. סוכה כהלכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

8 . תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים המפורסמים באתר:

9.. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי סוכה כהלכה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו.

10.. הלקוח יהא רשאי להזמין גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר היום" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר היום" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי. במקרה כזה, במידה ויחודש המלאי של המוצר הספציפי עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והלקוח יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל. במידה והמלאי לא יחודש כאמור אזי המוצר לא יצורף למוצרים שיסופקו והלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל.

מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר /או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סוכה כהלכה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 2. בכל הנוגע למכירות המתבצעות באמצעות אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא תואמים בהכרח למחירים בשוק. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר האתר ולא המחיר הממוצע בשוק . המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו בעת ביצוע הכנת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל. סוכה כהלכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת.
 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם הוזמן המוצר ע"י הלקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
 4. מחירי המוצרים הינם סופיים.

התשלום              

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת האתר".
 2. על אף האמור לעיל סוכה כהלכה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בסוכה כהלכה בעת מועד האספקה.

שעות פעילות האתר

 1. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כמפורט במועדים המפורסמים באתר .
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של סוכה כהלכה , ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 3 שעות ממועד ההזמנה.

ביטול הזמנה יעלה 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪ הגבוהה מביניהם כמצויין בחוק.

 1. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וסוכה כהלכה אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי שירות

קניה באתר:

 1. בנוסף למחירי המוצרים כל משלוח יחוייב בתעריף המתפרסם באתר והמחיר מוצר הנקוב באתר הינו ללא דמי משלוח.
 2. סוכה כהלכה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סוכה כהלכה (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסוכה כהלכה  שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 1. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח בדרך האספקה המבוקשת..
 2. סוכה כהלכה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סוכה כהלכה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סוכה כהלכה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סוכה כהלכה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
 3. סוכה כהלכה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 4. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לסוכה כהלכה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי שרות נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח..
 5. אי עמידת סוכה כהלכה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם בגין האספקה.

למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי סוכה כהלכה.

 1. בהזמנה טלפוניות שעון הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי האתר.

החזרת מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לשליח בעת קבל ההזמנה..

ביטול / שינוי הזמנה

 1. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות המפורסם באתר.
 2. סוכה כהלכה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
 3. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות סוכה כהלכה כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

 1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בסוכה כהלכה יכולה להתבצע באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח לסוכה כהלכה.
 2. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.
 3. סוכה כהלכה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בסוכה כהלכה או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד'.
 4. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לסוכה כהלכה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
 5. הלקוח פוטר את סוכה כהלכה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 6. סוכה כהלכה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 7. סוכה כהלכה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. סוכה כהלכה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בסוכה כהלכה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לסוכה כהלכה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא סוכה כהלכה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סוכה כהלכה במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. סוכה כהלכה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בטבריה בלבד.
 3. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

46.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

46.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

46.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

סוכה כהלכה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. .

אבטחת האתר

פרטיות

 1. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר מידע. סוכה כהלכה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא סוכה כהלכה רשאית להעביר ללקוח מידע, בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידה ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה.
 2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסוכה כהלכה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. סוכה כהלכה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של סוכה כהלכה באתר

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סוכה כהלכה.
 2. סוכה כהלכה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השם "סוכה כהלכה" ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר הם בבעלות מלאה ובלעדית של סוכה כהלכה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסוכה כהלכה

אחריות על הסוכות

הסוכות, הבדים, והסכך באחריות של חברת סוכות מהדרין – 40px150px.

ניתן לקבל מוצר חלופי בנקודות המכירה באזור המרכז, (או לשלם על הובלה ולקבל ישירות אצלכם בבית). לתיאום פנו בטלפון: 052-5770010.